Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

Νέες σελίδες στην Πειραική Ενορία

-ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΟΛΕΟΝΤΙΣΣΑ». (Ὑπὸ Γερασίμου μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου)
-ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΙΩΤΙΣΣΑΝ
-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΙΩΤΙΣΣΗΣ
-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΩΖΟΥΣΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗΣ ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
-ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ
ΔΕΊΤΕ ΤΑ ΤΩΡΑ

Θεοτοκονύμια (Τα ονόματα της Θεοτόκου Παναγίας)

α/α όνομα α/α όνομα α/α όνομα 1 Αγγελόκτιστος 168 Ελεημονήτρια 335 Λυκοδήμου 2 Αγία Σκέπη 169 Ελαία 336 Λυκούρεσι 3 Αγιάσσου 170 Ελαιοβρύτισσα 337 Μαγαζιώτισσα 4 Αγιοδεκτινή 171 Ελειμονήτρια 338 Μαγδαληνή 5 Αγιοηλιώτισσα 172 Ελεοβρύτης 339 Μαδύτου 6 Αγιολούσαινα 173 Ελέους 340 Μακελάρια 7 Αγίου όρους 174 Ελεούσα 341 Μαλεβή 8 Αγνή 175 Ελευθερώτρια 342 Μανδαλάκη 9 Αγριδιώτισσα 176 Ελπιδοφόρα 343 Μανεδή 10 Αγριλιώτισσα 177 Ελπϊς Πιστών 344 Μαντιλούσα 11 Αειμακάριστος 178 Ελωνα 345 Μαραθούντα 12 Αειμεσιτεύουσα 179 Ενθρονη 346 Μαρία 13 Αθηνιώτισσα 180 Εξακουστή 347 Μαστών 14 Αιγύπτια 181 Εξοχική 348 Μαύρη 15 Αιματούσα 182 Επακούουσα 349 Μαυριώτισσα 16 Αιμίαλου 183 Επανωχωριανή 350 Μαυρομμάτα 17 Αιρκώτισσα 184 Επισκοπιανή 351 Μαχαιρωμένη 18 Ακαθή 185 Επουράνιος 352 Με τους κρίνους 19 Ακατάβλητος 186 Επουράνιος Πύλη 353 Μεγαλομάρτυρος 20 Ακατάφλεκτη 187 Επταβηματούσα 354 Μεγαλόχαρη 21 Ακήραση 188 Ερυπιανή 355 Μεσοσπορίτισσα 22 Ακρωτηριανή 189 Εσφαγμένη 356 Μητέρα 23 Αλανιώτισσα 190 Ευαγγελίστρα 357 Μητέρα Θεού επί τον θρόνο 24 Αλεξανδριανή 191 Ευρετή 358 Μικρά 25 Αλεξίου Κομνηνού 192 Εύσπλαχνος 359 Μογρονήσι 26 Αλεπινή 193 Ζαλακιώτισσα 360 Μολυβδοσκέβαστη 27 Αληθινή 194 Ζεραχιώτισσα 361 Μοναρκά 28 Αλλοιώτισσα 195 Ζεριχιώτισσα 362 Μυροβλύτισσα 29 Αλόχη 196 Ζερμπτίτσης 363 Μυρτενή 30 Αματίτση 197 Ζυλή 364 Μυρτιδιώτισσα 31 Αμεμπτος 198 Ζωάρκεια 365 Μυφελαιώτισσα 32 Αμετάθετος 199 Ζωήρρυτος 366 Νάπα 33 Αμολιανή 200 Ζωηφόρος 367 Νάσσα 34 Αμόλυντος 201 Ζωοδότειρα 368 Νέα 35 Αμπελακίων 202 Ζωοδότρα 369 Νέγρων 36 Αμπελοκήπισσα 203 Ζωοδόχος 370 Νεοφάνεισσα 37 Αμωμη 204 Ζωοπηγή 371 Νεροφορούσα 38 Ανασσα 205 Ζωοπόρος 372 Νικητάτου 39 Αναφωνήτρια 206 Ζωοτόκος 373 Νικοποιός 40 Αντινίτισσα 207 Ηγήτρια 374 Νταλλιανή 41 Αντιφωνήτρια 208 Ηγουμένη 375 Νυμφοτόκος 42 Ανωμερίτισσα 209 Ηδύπνους 376 Ξενοβλήτης 43 Αξιον Εστί 210 Ηλιόκαλη 377 Ξένων 44 Απείρανδρος 211 Ηλιοτόκος 378 Ξεσκλαβώτρα 45 Απειρόγαμος 212 θαλασσινή 379 Ξεσπορίτισσα 46 Απρόσιτος 213 Θαλασσίτρα 380 Ξηροκαμπίτισσα 47 Αρακιώτισσα 214 Θαλασσομάχισσα 381 Ξηρορείτισσα 48 Αράπισσα 215 θαλασσομαχούσα 382 Ξυνήγορος 49 Αρβανίτισσα 216 Θαρεινή 383 Οδηγήτρια 50 Αρειας 217 Θεάλεχτη 384 Οικειώτατη 51 Αρμενοκρατούσα 218 Θεοδίδαχτη 385 Οικονόμισσα 52 Αρσανά 219 Θεοδόξαστη 386 Ολβιόδωρος 53 Αρτάκης 220 Θεόκλητη 387 Ολυμπιώτισσα 54 Αρχαγγελιώτισσα 221 Θεοκνήτωρ 388 Ομόθεος 55 Αρχισπορίτισσα 222 Θεοκόσμητη 389 Ομονοούσα 56 Ασπραγγέλου 223 Θεόληπτος 390 Ορθοκωστά 57 Ασπροβουνιώτισσα 224 Θεομάνα 391 Οσιώτατη 58 Ασπροπαναγιά 225 Θεομητροπρεπεστέρα 392 Ουρανού και Γης 59 Ασύγκριτη 226 Θεοσκέπαστη 393 Παγγαιότισσα 60 Αυγουστιανή 227 Θεοτίμητη 394 Πάθους 61 Αφέντρικα 228 Θεοτόκος 395 Παιδεύσασα 62 Αφθορος 229 Θεουργία 396 Παλαιοκαστρίτισσα 63 Αφροδίτισσα 230 Θεόφραστος 397 Παλαιολογίνα 64 Αχειροποίητος 231 Θεόφρων 398 Παλατιανή 65 Αχραντος 232 Θερμιανή 399 Παλίνου 66 Αψιδιώτισσα 233 Θευαγέστατη 400 Παμμακάριστος 67 Βαλουκλιώτισσα 234 Θρηνούσα 401 Παναγιόχορτο 68 Βανιώτισσα 235 Θρηνωδούσα 402 Πανάχραντος 69 Βαραγγιώτισσα 236 Θωμιανή 403 Πανάχραντος 70 Βαρδιανιώτισσα 237 Ίαμα 404 Παντάνασσα 71 Βαρκού 238 Ίαση 405 Παντευλόγητη 72 Βασίλισσα 239 Ιερόβλαστος 406 Πάντιμος 73 Βασιληγενέτειρα 240 Ιερομύτης 407 Παντόχαρα 74 Βατοπεδινή 241 Ιεροσολυμιτική 408 Πάντων χαρά 75 Βατούσαινα 242 Ιεροσολυμίτισσα 409 Παραμυθία 76 Βελανιδιά 243 Ιλαρώτατη 410 Παρηγορήτρα 77 Βελεστίνου 244 Ιμερόεσσα 411 Παρθένα 78 Βελλά 245 Ισηγορία 412 Παμμακάριστος 79 Βεργουπουλιανή 246 Καγιά 413 Παυσολύπη 80 Βηματάρισσα 247 Καθαριώτισσα 414 Πειραιώτισσα 81 Βιγλιώτισσα 248 Καθαρών 415 Πελαγονίτισσα 82 Βιδιανή 249 Καθρέπτης 416 Πεπελινίτσης 83 Βιργιωμένη 250 Κακαβιώτισσα 417 Περίβλεπττος 84 Βλασαρού 251 Καλαθή 418 Περλιγού 85 Βλαχέρνα 252 Καλαμιώτισσα 419 Πετραϊδα 86 Βλέπουσα . 253 Καλάμου 420 Πλαγιά 87 Βλυχιόρικα 254 Καλιγού 421 Πλατανιώτισσα 88 Βοήθεια 255 Καλλίτοκος 422 Πλατυτέρα 89 Βορεινή 256 Καλού Νερού 423 Πολίτισσα 90 Βούλιστα 257 Καλυβιανή 424 Πολυσπορίτισσα 91 Βουναρκώτισσα 258 Καμακάρι 425 Πονολύτρια 92 Βουνογιάτρισσα 259 Καματερός 426 Πόνου 93 Βουνού 260 Καμένη 427 Πορταϊτισσα 94 Βουρνιώτισσα 261 Καμπιώτισσα 428 Πορτιανή 95 Βράχου 262 Κάμπου 429 Πουλάτη 96 Βρεσθενίτισσα 263 Κανάλα 430 Πρέσβειρα 97 Βρεφοκομούσα 264 Κανδήξη 431 Προαναγγελλομένη 98 Βρεφοκρατούσα 265 Κανταριώτισσα 432 Προπύλη 99 Βρεφουργήσασα 266 Καπνικαραία 433 Προσηγορία 100 Βρεχούσα 267 Καρδιοβαστάζουσα 434 Προσίστισσα 101 Βροντιανή 268 Καρδιώτισσα 435 Προστάτρια 102 Βρόντου 269 Καρποφορούσα 436 Προσφυγιά 103 Βροχής 270 Καρύπη 437 Προυσιώτισσα 104 Βρυσιανή 271 Καστριανή 438 Πυριότισσα 105 Γαλακτίνης 272 Κάστρου 439 Πυροβολήθεισα 106 Γαλακτοτροφούσα 273 Καστρουλέρου 440 Ραγίου 107 Γαλανή 274 Κατάκαρπος 441 Ραχοπήδη 108 Γαλανούσα 275 Καταλωνική 442 Ρόδο το Αμάραντο 109 Γαλατιανή 276 Κατάπαυση 443 Ρόμβη 110 Γαλατούσα 277 Καταπολιανή 444 Ρουμελιώτισσα 111 Γαλαχτοτροφία 278 Καταφυγή 445 Σαμακιώτισσα 112 Γαλαχτοφορούσα 279 Καψοδερματούσα 446 Σεπτεμβριανή 113 Γαλουχιότισσα 280 Κερά 447 Σημάου 114 Γενεσίου Θεοτόκου Σαβαθιανών 281 Κέρνιτσα 448 Σκάλα του Ουρανού 115 Γέννας 282 Κεχαριτωμένη 449 Σκαλωτή 116 Γερόντισσα 283 Κεχρινιώτισσα 450 Σκιαδενή 117 Γεσθημανίτισσα 284 Κηπουραίων 451 Σκοπιότισσα 118 Γηνατού 285 Κισσιώτισσα 452 Σοίριζα 119 Γηρομεριού 286 Κιτιού 453 Σοτομβριανή 120 Γιαλούσα 287 Κλειδί του Παραδείσου 454 Σουμελά 121 Γιάτρισσα 288 Κλεισούρας 455 Σπηλιώτισσα 122 Γκαβή 289 Κλεφτοπαναγιά 456 Στεφάνα 123 Γκιζιλκιζιώτισσα 290 Κοιμητηρίων 457 Σώματα 124 Γκουβερνιώτισσα 291 Κόκκινη 458 Σωτήρα 125 Γλυκιώτισσα 292 Κολοκυθιώτισσα 459 Ταξιδιάρα 126 Γλυκοκυματούσα 293 Κολυβιανή 460 Ταταρνώτισσα 127 Γλυκοφιλούσα 294 Κορκοδειλιά 461 Τήνου 128 Γλωσσά . 295 Κορυφή 462 Tης Βάτου 129 Γοιρδελάκη 296 Κορφιάτισσα 463 Τίμια Σκέπη 130 Γοργόνα 297 Κοσμοπόθητος 464 Τιμιωτέρα 131 Γοργοεπήκοος 298 Κοσμοσωτείρα 465 Τοπλoύ 132 Γουμένισσα 299 Κοσυφοίνισσα 466 Του Χάρου 133 Γουμερά 300 Κότσικα 467 Τουρλιανή 134 Γουνιώτισσα 301 Κουκουζέλισσα 468 Τριχερούσα 135 Γούντα 302 Κουμπελίδικη 469 Τροβάτου 136 Γουρλομάτα 303 Κουνοπιώτισσα 470 Τρουλή 137 Γραφιώτισσα 304 Κουρίου 471 Τρυπητή 138 Γρηγορίτσα 305 Κουροτρόφος 472 Τρυφερούσα 139 Γρηγορούσα 306 Κουτσουρώ 473 Τσαμπίκα 140 Γύψενη 307 Κουφή 474 Τσυκκώτισσα 141 Γωνιά 308 Κουφή Πέτρας 475 Υπέρμαχος 142 Δαδιού 309 Κοφινή 476 Υψηλή 143 Δαδιώτισσα 310 Κρεμαστή 477 Φανερουλιώτισσα 144 Δακρυρροούσα 311 Κρομμυδιώτισσα 478 Φανερωμένη 145 Δαμάστα 312 Κτιστή 479 Φαρμακολύτρα 146 Δέηση 313 Κτιτόρισσα 480 Φιδιότισσα 147 Δεκαπεντούσα 314 Κυκκώτισσα 481 Φιδοττοταμιανή 148 Δένδρου 315 Κυπαιότισσα 482 Φιδούσα 149 Δεξιοκρατούσα 316 Κυρά Ξένη και κυρία των Αγγέλων 483 Φίδωσα 150 Δεόμενη 317 Κώμη 484 Φλεβαριανή 151 Δερμάτα 318 Λαγουδιανή 485 Φοβερά Προστασία 152 Δέσποινα 319 Λαμπρότατη 486 Χαιρετισμών 153 Δημοκράνια 320 Λαμπροφορία 487 Χαλκοπρατειών 154 Διακονούσα 321 Λαοδηγήτρια 488 Χελιδονού 155 Διασώζουσα 322 Λαού 489 Χιλιονοματούσα 156 Δικαιόκριτος 323 Λαρνιώτισσα 490 Χοζοβιώτισσα 157 Δικαιότατη 324 Λαυριώτισσα 491 Χρυσαφίτισσα 158 Διότισσα 325 Λάχνη 492 Χρυσοβαλάντη 159 Δόβρα 326 Λεσινιώτισσα 493 Χρυσογαλούσα 160 Δομνιανίτισσας 327 Λεφένα 494 Χρυσοδαφνιώτισσα 161 Δοξάρισσα 328 Λεχούσα 495 Χρυσοκαστριώτισσα 162 Δουβέργαινα 329 Λιβαδιώτισσα 496 Χρυσοκελλαριά 163 Δακρύβρεχτος 330 Λιόσα 497 Χρυσοπηγή 164 Εγγυήτρια 331 Λιόσα 498 Χρυσοσκαλίτισσα 165 Εκατονταπυλιανή 332 Λογκοβάρδα 499 Χρυσοσπιλιώτισσα 166 Εκκλησιάρχουσα 333 Λοιμιώτισσα 500 Ψυχοσώστα 167 Εικονίστρια 334 Λουβαρά 501 Ψυχοσώτρια Οι μαθητές της Β' τάξης του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου, με αφορμή το μάθημα "Το αγγελ ικό μήνυμα στη Θεοτόκο για τη Γέννηση του Χριστού" του βιβλίου των Θρησκευτικών, αναγνώρισαν τη μεγάλη συμβολή της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου. Εκτιμώντας τα πολλά και μεγάλα και σπουδαία που συνεχίζει να μας χαρίζει και γνωρίζοντας ότι μπορούν να Την εμπιστευθούν και να έχουν τη βοήθειά Της, όπως όλοι οι χριστιανοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, κατέγραψαν ονόματα που έχουν αποδοθεί στη χάρη Της. Τίμησαν μ' αυτή την εργασία "Την ανώτερη από τους αγγέλους, την υψηλότερη των Χερουβείμ και των Σεραφείμ, Την αρεστή στο Βασιλέα Χριστό, Την τιμημένη από το Θεό ως άξια δούλη και ως μητέρα", όπως αναφέρει ο Αγιος Επιφάνιος Κύπρου. Το σχετικό τροπάριο αναφέρει : "την Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ". Τίμησαν "τα υπερφυσικά μεγαλεία που εποίησεν εις την Θεοτόκον ο Θεός", κατά τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Τίμησαν "την πανάμωμη Παρθένο", η οποία, λέει ο Αγιος Νικόλαος Καβάσιλας, "χωρίς να έχει για πόλη της τον ουρανό, χωρίς να έχει γεννηθεί στα ουράνια σώματα, αλλά στη γη- από αυτό το ξεπεσμένο γένος, που ξέχασε την ίδια του τη φύση - και κατά τον ίδιο με όλους τρόπο, μόνη Αυτή από όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών αντιστάθηκε από την αρχή ως το τέλος σε κάθε κακία". Γιατί, ο Ιωάννης Δαμασκηνός γράφει, "όπως Εκείνος που γεννήθηκε απ' αυτήν είναι αληθινός Θεός, έτσι κι αυτή που γέννησε τον αληθινό Θεό, σαρκωμένο απ' αυτήν, είναι αληθινή Θεοτόκος". Γιατί, όπως ο Αγιος Ανθιμος ο Χίος υποστηρίζει, " η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν της φωνάζει; Διότι αι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές εις αυτόν τον μάταιον κόσμον. Πουθενά αλλού δεν βρίσκομεν όλοι μας ανακούφιση, παρά μόνο εις την Παναγία". Γιατί είναι "πάντων θλιβομένων η χαρά και αδικουμένων προστάτις και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του θεού του Υψίστου, Συ υπάρχεις. Αχραντε, σπεύσον δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους Σου", αναφέρουμε και την παρακαλούμε στον Μικρό Παρακλητικό Της Κανόνα. Ο Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης μας συμβουλεύει: "Να προστρέχετε, αδελφοί μου, στη Μητέρα του Θεού, όταν το σπίτι σας χάνει την ειρήνη του. Η κυρία Θεοτόκος είναι πηγή του ελέους και της δυνάμεως. Μπορεί εύκολα να ειρηνεύσει τις ανθρώπινες καρδιές. Ως μητέρα του Θεού της ειρήνης μεσιτεύει σ' Αυτόν για την ειρήνη όλου του κόσμου και όλων των χριστιανικών σπιτιών, έχει την ελεητική δύναμη να διώξει με ένα νεύμα Της τα πονηρά πνεύματα, αυτά που με ακοίμητο αγώνα προσπαθούν να χωρίζουν τους ανθρώπους και να τους κάνουν να αλληλομισιούνται. Είναι η Γοργοϋπήκοος, που απαντά γρήγορα στις παρακλήσεις μας και μας παρέχει την ειρήνη και την αγάπη. Αρκεί να την παρακαλούμε με πίστη και αγάπη. Γιατί, αν δεν έχουμε την πίστη και την αγάπη, γινόμαστε ανάξιοι της μεσιτείας της Θεοτόκου". Και ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: " Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ναι, μα περισσότερον να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας την Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Αγιοι είναι δούλοι του Χριστού, αλλά η Δέσποινά μας, Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, να παρακαλεί δια τας αμαρτίας μας. Επήρεν (ο Θεός) την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετίμησε το γένος μας. Διά τούτο πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, να τιμώμεν την Δέσποινά μας την Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα". Copyright © 3ο Γυμνάσιο Κερατσινίου, καθηγήτρια κα Γαρεφαλάκη Μαρία

Στην Θεοτόκο ...

Παναγία Παρθένε,
Δεν ηµπoρoύµεν ηµείς οι άνθρωποι
να σoυ αναπέµψωµεν τον ύµνον και τον έπαινον,
που σου αρµόζει, διότι ο ιδικός σου ο έπαινος
είναι ανώτερος από κάθε ανθρωπίνην µελωδίαν.
Από σε έλαβε την σάρκα ο Θεός και εγεννήθη ως άνθρωπoς.
.
.
Εις σε όλη η φύσις των επουρανίων και των επιγείων
και των καταχθονίων προσφέρει τον σεβασµόν της.
Διότι συ έχεις αναδειχθή χερουβικός θρόνος.
Συ εις τα άκρα του νοητού βασιλείου,
εις τα πέρατα του oυρανoύ και της γης και του σύµπαντος,
ωσάν απαύγασμα φωτός, απαστράπτεις·
εκεί οπoυ δοξάζεται ο Πατήρ ο άναρχος,
Του οποίoυ η δύναµις σε επεσκίαζε πάντα·
εκεί όπου προσκυνείται ο Υιός,
Τον οποίον κατά σάρκα συ εγένvησες,
όπου δοξολογείται το Πνεύµα το Άγιον,
Το οποίον ενήργησεν εις την κοιλίαν σου
την γέννησιν του µεγάλου Βασιλέως.
Δια σου, Κεχαριτωµένη, αποκαλύπτεται
εις τον κόσµον και γνωρίζεται υπό των ανθρώπων
η Αγία και οµοούσιος Τριάς.
Μαζί µε σε, σε παρακαλούµεν,
αξίωσέ µας να µετάσχωµεν και ηµείς
της τελείας σου χάριτος,
εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ηµών,
ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αµήν.
. (Άγιος Γρηγόριος Νεοκαισαρείας)

Νέα ενότητα στην Πειραική Ενορία

Η νέα ενότητα ''Ορθόδοξες Απαντήσεις'' ετοιμάσθηκε για εσάς και περιέχει τα παρακάτω θέματα:
-Ποιός δρόμος οδηγεί στον Χριστό; Και περι Ταπεινώσεως
δείτε τες
http://clubs.pathfinder.gr/imp/
η Διαχειρίστρια,
Παναγίωτα(isous)

Οι Μονοφυσίτες

Μονοφυσίτες

Με την γενική ονομασία «Μονοφυσίτες» εννοούμε ένα πλήθος θρησκευτικών ομάδων με μικρές δογματικές διαφορές αναμεταξύ τους. Το μεγαλύτερο λάθος της διδασκαλίας τους- εξ ου και η ονομασία τους- είναι πως ο Χριστός είχε μια φύση, την θεϊκή. Αυτό διότι κατά την ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση- όπως υποστηρίζουν- υπερτέρησε η πρώτη και ούτε λίγο ούτε πολύ «απορρόφησε» την δεύτερη. Αυτήν την αυθαίρετη θεωρία επινόησε ο Αρχιμανδρίτης Ευτυχής τον 5ο αιώνα παρασύροντας μαζί του στην πλάνη πολλούς ακόμη (π.χ. Σεβήρος, Διόσκορος κλπ.). Η 4η Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε αυτήν την αίρεση. Η απόφαση επικυρώθηκε με το γνωστό θαύμα της Αγίας Ευφημίας. Δυστυχώς πολλοί αποκόπηκαν από την Εκκλησία μένοντας έως τώρα στην πλάνη και παραδεχόμενοι μόνον τις 3 πρώτες Συνόδους. Φυσικά όποιος δεν αποδέχεται μέρος τις αληθείας την αρνείται ολόκληρη. Απόγονοι αυτών είναι οι Κόπτες, Συριάνοι, Ιακωβίτες, Αρμένιοι, Αιθίοπες κ.α.

Υπάρχουν πλήθος παραδειγμάτων στα συναξάρια όπου αποδεικνύεται μέσα από την αγιοπνευματική ζωή των Αγίων μας πως οι διδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων είναι αντίθετες προς την Αλήθεια της Εκκλησίας του Χριστού.

Εκ του Λημωναρίου

Ο εφημέριος της αγίας του Χριστού Αναστάσεως, που ονομαζόταν Αναστάσιος, μου διηγήθηκε ότι πήγε στον άγιο τάφο μια πλούσια και φημισμένη γυναίκα, για να προσκυνήσει, μια Κυριακή πρωί, μόνη της. Αμέσως μόλις πλησίασε στην πόρτα του ιερατείου, που οδηγούσε στον δεξιό χορό του καθολικού, την συνάντησε η Δέσποινα Θεοτόκος μαζί με άλλες γυναίκες μυροφόρες, και η οποία την εμπόδιζε φανερά, λέγοντας: «Αφού δεν είσαι με εμάς, πώς τόλμησες να μπεις εδώ;», καθώς ανήκε στην αίρεση του Σεβήρου του ακέφαλου. Εκείνη, όμως, παρακαλούσε πολύ και η Θεοτόκος της ξαναλέει: «Εάν δεν κοινωνήσεις μαζί μας, δεν θα εισέλθεις εδώ». Τότε εκείνη αντιλαμβανόμενη την αιτία, ειδοποίησε στο διακονικό και της έφεραν το άγιον ποτήριον. Μόλις κοινώνησε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου, μπήκε ανεμπόδιστα στον δεσποτικό τάφο και προσεκύνησε.

Αυτός ο ίδιος μας διηγήθηκε ότι, όταν σκόπευε να γίνει δούκας ο Γιβήμερ, από την αίρεση του Σεβήρου, ήλθε για πρώτη φορά να προσκυνήσει το ζωοδόχο μνήμα του Δεσπότου Χριστού. Όταν πλησίασε, είδε έναν μεγάλο κριό, που όρμησε κατά πάνω του. Αυτός, κυριευμένος από φόβο, στράφηκε προς τα πίσω. Οι ακόλουθοι του έλεγαν: «Τι έχεις αφέντη, και δεν εισέρχεσαι;». και αυτός απάντησε: «Γιατί αφήσατε τον κριό να με σχίσει;», ενώ αυτοί απορημένοι, σκύβαν μέσα και δεν έβλεπαν τίποτε έτσι του έλεγαν: «Μπες μέσα, αφέντη, δεν υπάρχει τίποτε». Και πάλι, καθώς προσπάθησε να μπει μέσα, βλέπει τον κριό να ορμά προς αυτόν. Και αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τότε του λέει ο σταυροφύλακας (ο φύλακας του Τιμίου Σταυρού): «Πίστεψέ με, αφέντη, κάτι έχεις στην καρδιά σου και σε εμποδίζει να μπεις καλά θα κάνεις να εξομολογηθείς και να μετανοήσεις, διότι ο Θεός σου έδειξε θαύμα, για να διορθωθείς». Τότε αυτός με δάκρυα έλεγε ότι είναι αίτιος πολλών και μεγάλων αμαρτιών και αφού έριξε τον εαυτό του στην γη, παρακαλούσε πάλι να μπει, αλλά ο κριός δεν τον άφηνε. Τότε του ξαναλέει ο σταυροφύλακας: «Άλλος, αφέντη μου, δεν υπάρχει μόνο σκέψου τι φταίξιμο έχεις». Εκείνος του απαντάει: «Μήπως εμποδίζομαι, γιατί συγκοινωνώ με την αίρεση του Σεβήρου;». Αμέσως κατάλαβαν όλοι ότι αυτό ήταν το αίτιο. Έτσι αναθεμάτισε την αίρεση, του έφεραν το άγιο ποτήριο, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και εισήλθε χωρίς εμπόδιο στον Πανάγιο Τάφο.

Εκ του Βιβλίου "Λειμωνάριον το παλαιόν" του Ιωάννου Μόσχου Εκδόσεις "Η Αγία Άννα" Θεσσαλονίκη

ΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ - Ἐπισκόπου ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μητροπολίτου Πειραιῶς-

Αι αιρέσεις του Παπισμού, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ (ψηφιακό βιβλίο)Αι αιρέσεις του Παπισμού, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ (ψηφιακό βιβλίο) Σε μορφή .pdf (για να το κατεβάσετε κάντε κλίκ στο εικονίδιο)

Ανακαλύφθηκε ο τάφος του συγγραφέα "Μόσχα - Τρίτη Ρώμη"

ImageΡώσοι Αρχαιολόγοι της Επιτροπής Πολιτισμού της πόλης του Πσκόφ, πιστεύουν ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Γέροντα Θεοφίλου - συγγραφέα

της περίφημης ιδεολογίας «Μόσχα – Τρίτη Ρώμη».

"Πιστεύουμε ότι μεταξύ των τάφων στο κοιμητήριο της Ιεράς Μονής του Προφήτη Ηλία, υπάρχει και ο τάφος του διάσημου γέροντα Θεοφίλου. Σε λίγο καιρό, θα γίνει η αποσφράγιση των τάφων και θα ολοκληρωθεί επίσημα η έρευνα μας", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Επικεφαλής του αρχαιολογικού έργου και Ανώτατος ερευνητής Σεργκέι Στεπάνοφ.

Να αναφερθεί πως το βασικό πολιτικό δόγμα «Μόσχα – Τρίτη Ρώμη», διατυπώθηκε από τον μοναχό Θεόφιλο στην πόλη του Πσκόφ περίπου το (1465 με 1542).

Αυτή η ιδεολογία προβάλει την αντίληψη, ότι το κράτος της Μόσχας είναι το τρίτο κατά σειρά ευλογημένο χριστιανικό βασίλειο επί της γης:

«Η πρώτη Pώμη, εκείνη του αποστόλου Πέτρου, καταλύθηκε από τους ειδωλολάτρες βάρβαρους, η Nέα Pώμη, η Kωνσταντινούπολη, υπέστη τη Θεία τιμωρία της άλωσης από τους απίστους, επειδή απαρνήθηκε την ορθή πίστη στη Σύνοδο της Φερράρας/ Φλωρεντίας. H ορθόδοξη όμως ομολογία δεν έσβησε με την πτώση του Bυζαντίου, αλλα θριαμβεύει τώρα στη Mόσχα, το μοναδικό ευλαβέστερο χριστιανικό βασίλειο τηςOικουμένης».

Τέλος, να σημειωθεί, πως ο Ιβάν ο Γ΄ της Ρωσίας είχε ανακηρύξει τη Μόσχα σε Τρίτη Ρώμη, αφού η Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη Ρώμη, όπως είχε χαρακτηρισθεί επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, βρισκόταν ήδη υπό οθωμανική κατοχή.